Dien dan rao vat

Share code website đèn led đẹp wordpress

Thảo luận trong 'DỊCH VỤ - SỬA CHỮA' bắt đầu bởi Phạm Xuân Lộc, 20/12/14.

 1. Phạm Xuân Lộc New Member

  + Demo : hanoiled.com
  + Thể Loại :Bán hàng – Đèn Led
  + Mã Nguồn : WordPress
  + Pass Unzip : xuanloc.name.vn
  + Demo Hình :

  [​IMG]

  Hướng dẫn cấu hình cài đặt : wp-config.php

  // ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define(‘DB_NAME’,’ten_data’);

  /** MySQL database username */
  define(‘DB_USER’,’ten_user’);

  /** MySQL database password */
  define(‘DB_PASSWORD’,’matkhau’);

  /** MySQL hostname */
  define(‘DB_HOST’,’localhost’);

  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8′);

  /** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */
  define(‘DB_COLLATE’, ”);

  hỗ trợ : skype : loc.esc

  Link down:


  http://goo.gl/iDrqHn


  Tags: share code bán hàng, share code wordpress, share code đèn led

Chia sẻ trang này